poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

serwis@langelukaszuk.pl

 

Szanowny Kliencie,

1. Skontaktuj się z nami telefonicznie i przedstaw nam swój problem.
2. Ustalimy dla Ciebie najdogodniejszy sposób dostarczenia towaru do naszego serwisu.
3. Wypełnij nasz druk, który ściągniesz tutaj ...
4.Pamiętaj o dostarczeniu nam wraz z towarem 3 dokumentów (od tego zależy czas naprawy):

  •    oryginał karty gwarancyjnej (podbity przez sprzedawcę),
  •    kopia dowodu zakupu.


W przypadku urządzeń ciężkich prosimy o kontakt mailowy reklamacje@langelukaszuk.pl

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH

Wersja z dnia 08.07.2019.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczenie usług serwisowych jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Dane osobowe dotyczące reklamacji i serwisu

Przetwarzane dane osobowe w zawiązku z realizacją reklamacji mogą obejmować:

- nazwę firmy;
- imię, nazwisko osoby kontaktowej;
- dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail);
- data zgłoszenia reklamacji;
- numer reklamacji;
- nazwa towaru, data zakupu, numer faktury;
- opis wady lub uszkodzenia oraz sugerowany sposób rozpatrzeni gwarancji,
- podpis i pieczęć reklamującego;
- informacje i uwagi dotyczące rozpatrzenia i realizacji reklamacji.

Przetwarzane dane osobowe w związku ze zgłoszeniem serwisowym mogą obejmować:

- nazwę firmy;
- imię, nazwisko osoby kontaktowej;
- dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail);
- data zamówenia usług serwisowanych;
- numer zgłoszenia serwisowego;
- nazwa towaru, data zakupu, ewentualnie numer faktury;
- opis uszkodzenia i inne informacje dotyczące wady kub uszkodzenia;
- podpis i pieczęć zgłaszającego;
- informacje i uwagi dotyczące realizacji usługi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług serwisowych. Dane są niezbędne do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przesyłek.

W przypadku konieczności przesłania urządzenia przetwarzamy dane, które mogą obejmować:

- nazwę firmy;
- imię, nazwisko osoby kontaktowej;
- adres przesyłki,
- dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail);
- rodzaj przesyłki, nazwę firmy kurierskiej,
- waga, wielkość przesyłki,
- data nadania przesyłki,
- numery i inne oznaczenia przesyłki,
- numery i daty dokumentów transportowych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji przesyłki i są przetwarzane do realizjai umowy,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe dotyczące usług odpłatnych

W przypadku usług odpłatnych przetwarzamy dane w związku z wystawieniem wymaganych dokumentów finansowo - księgowych. W związku z tym możemy przetwarzać dane obejmujące:

- nazwę i adres firmy, numer NIP,
- imię i nazwisko osoby,
- adres zamieszkania lub siedziby,
- rodzaj usługi,
- oraz dane z faktury (np. usługa/ towar, ilość, cena, wartość, numer i data faktury, termin i sposób zapłaty),

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane mogą zostać wykorzystane także do realizacji uzasadnionego celu Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który dotyczy dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z realizowaną usługą oraz przetwarzania danych w celach zarządczych i analitycznych.

Więcej informacji  dotyczących przetwarzania danych osobowych kontrahentów można znaleźć na stronie:

https://www.langelukaszuk.pl/fileadmin/Images/Klauzula_informacyjna/Ogolna_klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_kontrahenta.pdf


Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej  lub przez okres, jaki jest to niezbędne do realizjai celu.


Udostępnienie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

-  Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.
-  Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
-  Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.
-  Dostawcą usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych.

Ze względu na zastosowane narzędzie informatyczne może się zdarzyć, że dane osobowe będą przekazane podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz poprzez zastosowanie jednego z następujących rozwiązań:

- podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA;
- przekazując dane do krajów, które Komisja Europejska w drodze decyzji uznała , że dane państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony życia prywatnego i podstawowych praw i wolności osób fizycznych.

Z treścią standardowych klauzul umownych możesz się zapoznać na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF
Natomiast informacje dotyczące treści Tarczy Prywatności znaleźć można na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_pl.htm

Prawa osób

Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo kontroli treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje także prawo do sprzeciwu, w jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych gdy:
− dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
− dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
− sprzeciwiacie się Państwo ich przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania;
− dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
− wycofują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania.

W pewnych okolicznościach Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to przysługuje, gdy:
− kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
− nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
− sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów.

Informujemy, że Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
www.uodo.gov.pl


Zgoda
W przypadku, gdy prosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym podanym celu, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Zgoda taka jest pobierana dobrowolnie od osoby i może ona zostać wycofana w każdym czasie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzanie Państwa danych osobowych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html

Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail:
serwis@langelukaszuk.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl