POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Wersja z dnia 08.07.2019.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k..

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony internetowej jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Dane osobowe
Za pomocą strony możemy przetwarzać zróżnicowane kategorie danych osobowych w następujących sytuacjach:

Odwiedzenie strony internetowej – Możemy przetwarzać dane obejmujące nazwę usługodawcy użytkownika (adres IP), stronę internetową, która przekierowała użytkownika na naszą stronę, typ przeglądarki internetowej użytkownika, datę i długość wizyty użytkownika, informacje o sposobie wykorzystania strony. Adres IP zostanie zanonimizowanych i nie będzie wykorzystywany do identyfikacji konkretnej osoby.

Wykorzystanie plików cookies – W celu pozostania informacji o przetwarzaniu danych przez pliki cookies, zapoznanie się z Polityką Cookies dostępną na stronie internetowej. Przetwarzanie danych za pomocą plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby.

Korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie – Możemy przetwarzać dane obejmujące adres e-mail, datę, godzinę, nazwę lub określenie użytkownika, numery telefonów, numery faxów, rodzaj zapytania i jego treść oraz ewentualne dalsze informacje dotyczące korespondencji. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody osoby.

Aktywacje mechanizmów pozwalających na łączenie z kanałami użytkownika na portalach społecznościowych (jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram i WhatsApp) – Po aktywacji tych mechanizmów przez użytkownika, dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody osoby. Informujemy, że "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanym dla tych stron. Poniżej przydatne linki do wybranych materiałów dotyczących ochrony prywatności:

Facebook: www.facebook.com/about/privacy/
Tweeter: help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
Google: policies.google.com/privacy
Youtube: support.google.com/youtube/answer/2801895
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram: pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
WhatsApp: www.whatsapp.com/legal

Korzystanie z serwisu STRONA B2B 
W celu pozostania informacji o przetwarzaniu danych przez serwis internetowy STREFA B2B, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności STREFY B2B.

Profilowanie i automatyczne przetrwanie danych osobowych
Użytkownicy mogą być profilowani na podstawie danych zbieranych przez mechanizmy zamieszczone na stronie www lub w STREFIE B2B. W oparciu o wyniki takiego profilowania dostosowane mogą zostać wyświetlane treści na stronie internetowej lub w STREFIE B2B. 
Wyniki takiego profilowania mogą posłużyć także jako podstawy do dostosowania oferty handlowej dla danego klienta. 
Proces oparte na profilowaniu nie są w pełni automatyczne, a profilowanie pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Okres przechowywania
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowego działania strony lub serwisu internetowego STREFA B2B.

Udostępnienie danych
Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

-  Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.
-  Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
-  Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.
-  Dostawcą usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych.

Ze względu na zastosowane narzędzie informatyczne może się zdarzyć, że dane osobowe będą przekazane podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz poprzez zastosowanie jednego z następujących rozwiązań:
- podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA;
- przekazując dane do krajów, które Komisja Europejska w drodze decyzji uznała , że dane państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony życia prywatnego i podstawowych praw i wolności osób fizycznych.

Z treścią standardowych klauzul umownych możesz się zapoznać na stronie: 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
Natomiast informacje dotyczące treści Tarczy Prywatności znaleźć można na stronie:
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_pl.htm

Prawa osób
Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo kontroli treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html
Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje także prawo do sprzeciwu, w jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych gdy:
− dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
− dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
− sprzeciwiacie się Państwo ich przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania; 
− dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
− wycofują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania. 

W pewnych okolicznościach Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to przysługuje, gdy:
− kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
− nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
− sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów.

Informujemy, że Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl

Zgoda
W przypadku, gdy prosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym podanym celu, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

Zgoda taka jest pobierana dobrowolnie od osoby i może ona zostać wycofana w każdym czasie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzanie Państwa danych osobowych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki Cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies.

W celu pozyskania informacji o przetwarzaniu danych za pomocą plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką Cookies dostępną na stronie internetowej.


Google Analytics
Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są jedynie statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu strony oraz w dostosowywaniu jej do użytkownika.

Narzędzia te nie są wykorzystywane przez Spółkę do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach serwisu.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Anaitics można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy

Wyłączenia
Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Dlatego zaleca się zapoznanie z polityką prywatności ustaloną dla tych stron.

Zmiany w Polityce Prywatności
W przypadku zmiany w obowiązującej Polityce Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w jej treści.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html
Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl