Klauzula informacyjna
dla kandydatów do pracy

Wersja z dnia 11.01.2021.

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bykowie, 55-095 Mirków przy ulicy Wrocławskiej 43, NIP: 899-02-02-361 (dalej: Spółka).

Pozyskiwanie danych

Pozyskujemy dane na kilka sposobów:

 • dane przekazujesz nam sam, gdy odpowiadasz na ofertę pracy i przesyłasz nam CV;
 • dane możesz przekazać nam pośrednictwem portalu społecznościowego, gdy udostępniasz nam swoje CV w odpowiedzi na ofertę pracy w LinkedIn;
 • dane możesz przekazać nam pośrednictwem portalu społecznościowego, gdy udostępniasz nam swój profil w odpowiedzi na ofertę pracy w LinkedIn;
 • dane mogą być uzyskane od agencji rekrutacyjnych lub innych podmiotów, których działalność dotyczy pośrednictwa pracy;
 • dane mogą być uzyskane od osób trzecich, które na Państwa życzenie dostarczyły nam dokumenty aplikacyjne.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Spółce oraz do realizacji celów związanych z rekrutacją, jak:

 • organizacja rekrutacji;
 • planowaniem zatrudnienia;
 • generowania statystyk w celu badania ilości i struktury wpływających ofert pracy, poziomu doświadczenia i wykształcenia kandydatów do pracy;
 • przechowywania w celu zaoferowania osobie zatrudnienia w innych terminach lub na innych stanowiskach pracy;
 • przygotowanie umowy;
 • dochodzie lub obrona roszczeń.

Zakres danych i podstawa prawna przetwarzania

W procesie rekrutacji przetwarzamy dane na podstawie przepisów art. 22 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Na tej podstawie przetwarzamy:

 • imiona i nazwiska;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub pobytu);
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe, w tym uprawnienia, posiadane kategorie prawa jazdy oraz znajomość języków obcych;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (daty lub okresy zatrudnienia, stanowisko pracy, nazwy i adresy miejsc pracy, formy, zatrudnienia, ewentualnie informacje o prowadzonej działalności gospodarczej),

Wszelkie inne dane osobowe, nie przewidziane przepisami prawa, są przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane te mogą obejmować:

 • wizerunek;
 • osiągnięcia, zainteresowania, referencje;
 • inne dane, które osoba udostępni Spółce w procesie rekrutacji;

Dane mogą zostać wykorzystane także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:

 • organizacja rekrutacji;
 • planowaniem zatrudnienia;
 • generowania statystyk w celu badania ilości i struktury wpływających ofert pracy, poziomu doświadczenia i wykształcenia kandydatów do pracy;
 • dochodzie lub obrona roszczeń.

W tym celu możemy przetwarzać dane podane powyżej oraz stanowisko na jakie aplikuje osoba, datę aplikacji, informacje o realizacji rekrutacji oraz ocenę kandydata i informacje potrzebne do zarejestrowania zgody osoby.

Wybrane dane mogą zostać użyte w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane mogą zostać także wykorzystane do zaoferowania zatrudnienia na innym stanowisku pracy lub w terminach późniejszych na podstawie dobrowolnej zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych służy realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub osób trzecich, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, osoba ta zawsze może wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele przetwarzania. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o wyrażona zgodę przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych

Wzięcie udziału w rekrutacji jest dobrowolne, natomiast podanie danych przewidzianych w art. 22 1 Kodeksu Pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Udostępnienie danych osobowych

Możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • naszym dostawcom usług informatycznych, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych;
 • naszym dostawcom usług rekrutacyjnych, doradczych oraz konsultantom zaangażowanym przez Spółkę w proces rekrutacji;
 • naszym dostawcom usług prawnych, usług związanych z ochroną danych, usług archiwizacyjnych i usług niszczenia danych;

W przypadku rekrutacji za pomocą portalu LinkedIn dane będą udostępniane dostawcy portalu jakim jest LinkedIn Corporation oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz ich podwykonawcom. Więcej informacji o podwykonawcach LinkedIn można uzyskać na stronie LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/l/customer-subprocessors).

Możemy przekazać Państwa dane osobowe także:

 • innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot, jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;
 • innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
 • innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.

Międzynarodowe transfery danych

W przypadku rekrutacji za pomocą portalu LinkedIn, dane będą przekazywanie do organizacji międzynarodowych i do państw trzecich, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony przetwarzanych tam danych osobowych. W takim przypadku w celu ochrony danych zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczeni oraz zostaną podpisane Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Z treścią standardowych klauzul umownych możesz się zapoznać na stronie: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

Zautomatyzowanie przetwarzanie danych

Spółka nie przetwarzane danych z zastosowaniem narzędzi służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji podanych powyżej celów. Okres ten może wynosić około jednego roku.

W przypadku wyrażenia Państwa zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, okres przetwarzania danych może wynieść około 3 lat.

Przysługujące prawa

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych służy realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub osób trzecich, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, osoba ta zawsze może wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele przetwarzania. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o wyrażona zgodę przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl

Kontakt

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: firma@langelukaszuk.pl

Możesz skontaktować się z Kierownikiem ds. Kadr i Płac pod adresem e-mail: w.wojcik@langelukaszuk.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: rodo@langelukaszuk.pl