"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków
NIP: 899-02-02-361
KRS: 0000441586 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe: Bre Bank SA O/Wrocław 65 1140 1140 0000 2727 3800 1001

Sekretariat pon. - pt.: 8.00-16.00

Anna Gruszecka-Drozd

+48 71 39 80 800

fax +48 71 39 80 802

firma@langelukaszuk.pl

Inspektor Ochrony Danych

Dagmara Wrona

rodo@langelukaszuk.pl

Napisz do nas

* Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych zwartych w formularzu. Klauzule informacyjną znajdziesz poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Ostatnia aktualizacja dnia 11 czerwca 2018 r.

Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Jak gromadzimy dane
Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu lub formularza na stronie internetowej.

Dlaczego gromadzimy dane
Wykorzystujemy twoje dane jedynie do umożliwienia użytkownikowi kontaktu z pracownikiem Administratora Danych za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

W zależności od sprawy lub treści korespondencji, dane mogą być wykorzystane w procesie obsługi danej sposoby oraz do prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Jakie dane gromadzimy
Możemy przetwarzać dane obejmujące adres e-mail, datę, godzinę, nazwę lub określenie użytkownika, numery telefonów, numery faxów, rodzaj zapytania i jego treść oraz ewentualne dalsze informacje dotyczące korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania
Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam zgody decydując się na kontakt z naszymi pracownikami za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej (zgodnie z Art. 6 (1) a) RODO). Informujemy, że zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie, jednak nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Przekazane treści możemy przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b RODO).

Możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f RODO)

Dane mogą być także użyte do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f RODO. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na planowaniu realizacji usług, zarządzaniu i raportowaniu wewnętrznym, analizie i rozwoju procesów biznesowych i jakościowych.

Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania.

Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe
Możemy udostępnić Państwa dane osobowe:
- Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy.
- Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.
- Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
- Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.
- Dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania
Okres przechowywania danych jest uzależniony od sprawy lub treści przesłanej korespondencji. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu konkretnego celu przetwarzania.
Obowiązek przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przetwarzania nie możemy prowadzić z korespondencji, ani poprowadzić sprawy, z którą zwrócił się do nas użytkownik.

Przysługujące prawa
Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych, otrzymanie ich kopii. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Po otrzymaniu takiego żądania, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe
Możesz skontaktować się z działem obsługi klienta na adres e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl

lub pisząc na adres:

“LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43,
55-095 Mirków
firma@langelukaszuk.pl

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres:

Pani Dagmara Wrona
rodo@langelukaszuk.pl